Psykoterapi

 • Lider du av ångest?
 • Känner du dig nedstämd eller ledsen?
 • Har du drabbats av en traumatisk upplevelse?
 • Har du hamnat i en livskris eller sorg?
 • Grubblar du över det som varit eller oroar du dig för framtiden?
 • Känner du dig vilsen i livet?
 • Lider du av stress och utmattning?
 • Har du psykosomatiska besvär?
 • Har du smärta i kroppen?
 • Har du problem med självkänsla och/eller självförtroende?
 • Har du problem i relationer.
 • Har du existentiella funderingar?
 • Vill du utvecklas som person?

Detta är exempel på områden där psykoterapi kan vara till hjälp.

Jag har en psykodynamisk skolning och grundsyn men efter många år inom psykiatrin har många olika synsätt och tekniker berikat mitt sätt att arbeta.

Jag har en övertygelse att tidiga erfarenheter i livet präglar människans personlighet och påverkar hur man upplever och reagerar i olika situationer. Jag tror också på arvets betydelse där människan från början föds med olika styrkor och behov.

De första tidiga och nära relationerna och anknytningen har en avgörande betydelse för fortsatt utveckling och påverkar hur man relaterar till andra senare i livet.

Jag har också uppfattningen att omedvetna konflikter som uppstått tidigt och som senare i livet kan ställa till med problem och göra individen extra känslig i olika situationer.

I psykoterapin försöker jag först förstå individen och vad som utlöst problemen. Jag tittar också på hur livet tidigare sett ut, inte bara vad som varit bra och mindre bra utan hur det överhuvudtaget gestaltat sig. Ibland kombinerar jag psykoterapi och hypnos.

Jag inleder alltid med ett bedömningssamtal. Utifrån problemets beskaffenhet och hur du är som person, skapar vi sedan tillsammans hur man kan utforma behandlingen. Denna kan bestå av några få samtal eller många. Vanligast är att man kommer en gång per vecka eller varannan vecka. Mera stödjande eller rådgivande kontakter kan vara med längre uppehåll mellan gångerna.

Jag brukar se utvecklingen av individen som puzzelbitar där psykoterapin är ett sätt att lägga ett puzzel för att kunna bringa ordning för att förstå helheten. Varje individ är unik och därför ser behandlingen olika ut för varje person.